Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

 • Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 9/21), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

  J A V N I P O Z I V
  za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu

  I PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora za akademsku 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: Potpora) studentima viših godina državnih sveučilišta sa područja Grada Ljubuškog u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

  II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU
  Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
  a) da imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog,
  b) da su studenti državnog sveučilišta,
  c) da imaju status redovitog studenta,
  d) da nisu studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog studija,
  e) da nisu ponavljali nijednu godinu studija,
  f) da nisu u statusu apsolventa diplomskog ili integriranog studija,
  g) da nisu stariji od 26 godina.

  III POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:
  – popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
  – preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
  – potvrda o prebivalištu,
  – potvrda fakulteta koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija (prihvaća se samo original potvrda sa referade),
  – ukoliko je student diplomskog studija, potreban je dokaz o prvom upisu preddiplomskog studija (u potvrdi fakulteta navedena godina upisa 1. godine studija, preslika prve stranice indeksa iz koje je vidljiva prva godina upisa, ili drugi relevantan dokaz) (ispisi sa studomata se ne prihvaćaju).

  IV OSTALE INFORMACIJE
  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
  Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:
  Grad Ljubuški
  Trg dr. Franje Tuđmana 1
  88320 Ljubuški
  s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA” i ”NE OTVARAJ”.

  Javni poziv ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Popis studenata koji ostvare pravo na financijsku potporu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

  Broj: 02/1-05-2907/21
  Ljubuški, 8. studenog 2021. godine

  GRADONAČELNIK

  Vedran Markotić